ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: รูปแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและเตือนภัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของชุมชนผ่านระบบแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา