ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน ในรายวิชา การดาเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน ของนักศึกษาธุรกิจการโรงแรม

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา