ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: กลยุทธ์การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคารและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (บัณฑิตวิทยาลัย)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา