ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การพัฒนากลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนบ้านห้วยหินดา อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา