ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: แนวทางการสร้างเครือข่ายของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา