ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ความพร้อมและคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-06-27 00:00