ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ฉาบแม่เหล็กต่อการยืดอายุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-06-28 00:00