ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การเปรียบเทียบทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดความพึงพอใจโดยรวม และความภักดีต่อการบริโภคอาหารไทยและอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในภัตตาคาร/ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร

หมวดหลัก: วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-06-06 00:00
2017-05-21 00:00