ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การพัฒนาความรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการแปรรูปอาหาร 2 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD

หมวดหลัก: การวิจัยในชั้นเรียน

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา