ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: แนวทางการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองภายใต้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา

หมวดหลัก: การวิจัยในชั้นเรียน

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา