ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายวิธีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนาการมนุษย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2554

หมวดหลัก: การวิจัยในชั้นเรียน

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา