ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง กรณีศึกษา ชุมชนวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา