ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต้อการจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา