ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: รูปแบบการประกอบธุรกิจอาหารไทยในตลาดอาเซียน : กรณีศึกษา ประเทศไทย, สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชา

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (บัณฑิตวิทยาลัย)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา