ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: แนวทางการยกระดับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมล้านนา สู่การบริหารธุรกิจโรงแรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา