ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แหล่งข้อมูลวัฒนธรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศและความตระหนักในวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (การศึกษา และปฐมวัย)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา