ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การพัฒนาทักษะการพูดและการรู้คำศัพท์ของเด็กปฐมวัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยใช้กิจกรรมร้องเพลงและสื่อทวิภาษา

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (การศึกษา และปฐมวัย)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา