ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารธรกิจการท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยว : กรณีศึกษา ธุรกิจนำเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครฯ

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา