ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวเคมีไปเป็นข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา