ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: คุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา