ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ยุทธศาสตร์การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา