ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากผลกระทบของการพัฒนาเมืองโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างถนนสายใหม่

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา