ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ลักษณะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา