ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: พฤติกรรมและความคาดหวังทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรประกอบธุรกิจ : กรณีศึกษานักศึกษาที่เรียนวิช่กฎหมายการพาณิชย์ประจำปีการศึกษา 2/2554

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา