ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การของที่ทำการปกครองจังหวัดให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาจังหวัดภาค

หมวดหลัก: ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา