ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: แนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภาไทยตามหลักการบริหารการบ้านเมืองที่ดี

หมวดหลัก: ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา