ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมวดหลัก: ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา