ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: รวมเล่มการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ผู้แต่ง: ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท,ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิชาชีพพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้ แบ่งเป็น 7 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และ ส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ และบทบาทของผู้สอนเปลี่ยนจาก ผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้จัดการชี้แนะ(Teacher Roles) จัดสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อความ สนใจเรียนรู้ และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ (Coinvestigator)จัดห้องเรียนเป็นสถานที่ทำงานร่วมกัน (Learning Context)
จัดกลุ่มเรียนรู้ให้รู้จักทำงานร่วมกัน ฝึกความใจกว้าง (Grouping) มุ่งสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่สอนความสามารถที่นำไปทำงานได้ (Competency) สอนความรัก ความเมตตา (Compassion)ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ (Trust) เป้าหมายอาชีพอันยังประโยชน์ (Productive Career)และชีวิตที่มีศักดิ์ศรี (Noble Life) เหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ มีคุณธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ และวิชาชีพ