ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้แต่ง: อ.อำพล นววงศ์เสถียร

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
- เพิ่มเนื้อหาหน่วยที่ 6 การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ, แหล่งเงินทุนจากผู้ขาย, ปัจจัยการผลิตทางธุรกิจและผู้ให้ยืมทรัพย์, เอกสารที่ธนาคารใช้พัฒนาประการขอสินเชื่อ
- เพิ่มเนื้อหาหน่วยที่ 10 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2554
- มีตารางวิเคราะห์หลักสูตร และสรุปท้ายหน่วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-08 00:00
2017-03-20 00:00
2016-10-24 23:34